Kuvataiteilija, tohtoriopiskelija Gaál Miklos

5000 €

Kuvataiteen tohtoritutkimus: romanttinen ironia taiteellisena ja filosofisena asenteena

Taiteellisen väitöskirjatutkimuksen vertailukohta on Jenan varhaisromantiikan taidefilosofian romanttinen ironia. Tutkimus on yritys ymmärtää romanttinen ironia progressiivisena asenteena ja tulkita sitä taiteellisessa muodossa tässä päivässä. Vertaan aihetta nykytaiteen tavoitteisiin ja keskusteluihin ja tulkitsen sitä suhteessa visuaalisiin taiteisiin. Olen kiinnostunut ristiriitojen ilmentämiseen perustuvan filosofisen suhtautumistavan omaksumisesta ja sen suhteuttamisesta taiteelliseen sekä kirjalliseen muotoon. Tarkoitus on tuoda esiin tapoja, joissa erilaiset taiteelliset traditiot, filosofiset lähestymistavat kommunikoivat keskenään eri aikakausien välillä. Tarkoitus ei ole kertoa mitä tutkimusaihe, Jenan esimodernin taidefilosofian romanttinen ironia, on vaan tuoda esille muotoja ja tulkintoja, joissa sen käsitys taiteesta ilmenee myöhemmän ajan taiteen kanssa. Residenssin aikana keskityn tutkimusaiheen taiteelliseen artikuloimiseen taideteosten muodossa sekä kirjalliseen hahmottamiseen. Työstän useista erilaisista teoksista koostuvaa kokonaisuutta, joiden kautta tutkin mahdollisuutta esittää romanttisen ironian ydin ja tulkita sitä moninaisten vaihtuvien näkökulmien sekä esittämistapojen yhdistelmillä.