Filosofian tohtori Cheas Kirsi

164800 €

Kohti tunneilmaston muutosta: Vertaileva tutkimus emootioista etä- ja lähiyhteistyössa toteutetussa tutkivassa journalismissa Globaalin Etelän ja Pohjoisen rajaseuduilla

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tämä hanke keskittyy yhteistyöhön tutkivassa journalismissa, joka selvittää turvapaikanhakijoihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia Yhdysvaltain ja Meksikon seka Haitin ja Dominikaanisen tasavallan rajaseuduilla. Yhdysvallat edustaa Globaalin Pohjoisen hegemoniaa, Latinalaisen Amerikan maat puolestaan Globaalia Etelää. Hankkeen keskeinen tavoite on ymmärtää, kuinka Pohjoisen ja Etelän väliset valtasuhteet ja globaali eriarvoisuus muokkaavat tunneilmastoja virtuaalisissa ja lähiyhteistyöympäristöissä ja miten nämä tunneilmastot vaikuttavat tutkivan journalismin laatuun. Tunneilmastolla tarkoitetaan sitä, millaisia ​​tunteita työympäristössä tyypillisesti koetaan ja ilmaistaan, millaiset yhteisölliset tunnesäännöt ja affektiiviset käytännöt liittyvät tunteiden kokemiseen ja ilmaisemiseen ja miten tunteita säädellään. Metodologisesti hanke perustuu syvälliseen etnografiaan, osallistuvaan havainnointiin ja haastatteluihin. Näiden avulla verrataan Globaalia Etelää ja Pohjoista edustavien toimittajien, aktivistien, taiteilijoiden ja akateemisten tutkijoiden virtuaalisissa ja lähiyhteistyöympäristöissä kokemia emootioita sekä heidän näkemyksiään siitä, miten ylirajaisen yhteistyön tunneilmastoja tulisi tulevaisuudessa parantaa. Hankkeen merkitys ei rajaudu vain Amerikkoihin: Myös Suomessa toimittajien ja tutkijoiden on tehtävä enenevässä määrin ylirajaista yhteistyotä turvapaikanhakijoiden kaltoinkohtelun ja muiden kompleksisten aiheiden, kuten ilmastonmuutoksen vaikutusten selvittämiseksi. Hanke havainnollistaa, mitä Suomessa voidaan oppia Latinalaisesta Amerikasta, missä tutkiva ja luova yhteistyö toimittajien, aktivistien, taiteilijoiden ja akateemisten tutkijoiden välillä on vakiintunut jo kauan sitten näihin yhteiskunnan kriittisiin ääniin kohdistuvien rajoitteiden voittamiseksi ja toistensa suojelemiseksi. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota tutkivaan yhteistyöhön osallistuvien taiteilijoiden rooliin ylirajaisen tunneilmaisun ja yhteistyön fasilitoijina.