FM Sorjonen Jenna

122000 €

Kirjallistamisen strategiat maailman kieliekologioiden kielisuunnittelussa

Nelivuotinen

Noin puolella maailman kielistä ei ole kirjoitettua muotoa, ja valtaosa näistä kielistä on uhanalaisia. Kielten säilyttäminen on keskeistä sosiaaliselle kestävyydelle, sillä mahdollisuus oman kielen käyttöön luo pohjan ihmisten hyvinvoinnille ja osallisuudelle yhteiskunnassa. Äidinkielistä koulutusta pidetäänkin ihmisoikeutena. Kielten asemaa kehittävässä kielisuunnittelussa kirjallistamisella eli kirjakielen luomisella on pyritty lisäämään kielen käyttöä koulutuksessa sekä kasvattamaan kielen arvostusta. Kirjakielen epäonnistuminen voi kuitenkin vaikeuttaa kielen oppimista ja synnyttää negatiivia kieliasenteita. Huolimatta onnistuneen kielisuunnittelun merkityksestä maailman kielelliselle diversiteetille laajaa kieltenvälistä tutkimusta kirjallistamisen strategioista ei ole tehty. Väitöskirjassani yhdistän sosiolingvistisiä ja kielitypologisia tutkimusperinteitä ja tuotan ensimmäisen yleiskielitieteellisen kuvauksen tekijöistä, jotka vaikuttavat kielen kirjallistamiseen erilaisissa konteksteissa. Kartoitan kirjallistamisen strategioita kieliekologisesta näkökulmasta tarkastelemalla kieltä suhteessa ympäristöönsä ja kirjallistamista muutoksena tässä ympäristössä. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka uusi kirjallinen kielimuoto sopeutuu osaksi tiettyä kieliekologiaa? 2) Miten maailman kieliekologiat eroavat toisistaan sen suhteen, kuinka erilaiset strategiat kirjallistamisessa tukevat kieliekologian kielten elinvoimaisuutta? Kerään tutkimusjulkaisuja ja asiantuntijahaastatteluja hyödyntäen 80 kieltä käsittävän aineiston, jonka julkaisen avoimena tietokantana. Analyysini vahvistaa kielisuunnittelun teoretisointia vähän tutkitusta kieliekologisesta näkökulmasta. Samalla kehitän sosiolingvistisen typologian alalle uutta metodologiaa, joka mahdollistaa kielenkäytön sosiaalisten kontekstien vertailevan tutkimuksen. Tulosteni pohjalta muodostan suosituksia, joita voidaan soveltaa käytännön kielisuunnitteluhankkeissa ympäri maailman.