FT Lahti Emmi and working group

245000 €

Kieli, konflikti ja kansalaisvaikuttaminen: ilmastoliikkeen diskursiiviset strategiat

Nelivuotinen

Yhteiskunnassa vallitsee näennäinen konsensus ilmastonmuutoksen vaarallisuudesta, mutta nykyiset toimet eivät riitä kriisin ratkaisemiseen. Paine vaikuttavampiin ilmastotoimiin tulee erityisesti kansalaisyhteiskunnasta. Tutkimushankkeessa tarkastellaan ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvän kansalaisvaikuttamisen diskursiivisia strategioita sekä niiden vastaanottoa poliittisessa ja julkisessa keskustelussa. Tutkimuksessa selvitetään, mitä ja miten genrejä hyödynnetään ilmastovaikuttamisessa ja millaisia argumentointi- ja vaikuttamiskeinoja käytetään, kun kuulijat pyritään vakuuttamaan ilmastotoimien tärkeydestä. Saadakseen aikaan muutoksia ilmastoliikkeiden on kyettävä sanoittamaan poliittisten päätösten sekä ilmastotoimia vaativien kansalaisten tahdon välinen konflikti. Tässä tutkimushankkeessa kiinnostus kohdistuu nimenomaan konfliktiin ja tapoihin, joilla konfliktia kielellisesti tuotetaan, hallitaan ja ratkaistaan. Eri keinot avaavat erilaisia mahdollisuuksia konfliktin sovitteluun ja eskaloimiseen: esimerkiksi mielenosoituksen, kansalaisaloitteen ja performanssin tavoitteet, osallistujaroolit ja argumentointikeinot poikkeavat toisistaan, mutta kaikkia on mahdollista hyödyntää demokraattisen osallistumisen välineinä. Tutkimuksen kehyksenä on kriittinen diskurssintutkimus, jossa fokus on perinteisesti ollut valtaapitävien kielellisissä käytännöissä, siinä missä "alhaalta ylös" suuntautuva vastarinta on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tämä hanke on siten myös uusi avaus, jossa kriittisen diskurssintutkimuksen menetelmiä kehitetään ja testataan sekä sovelletaan sellaisten aineistojen ja näkökulmien tarkasteluun, jotka ovat aiemmin olleet marginaalissa. Uuden tutkimustiedon lisäksi hankkeessa tuotetaan yleistajuinen podcast-sarja, jossa keskustellaan kielen yhteiskunnallisista ulottuvuuksista. Podcastissa käsitellään muun muassa kielenkäytön ja sukupuolen sekä kielen ja maailmankuvan välisiä yhteyksiä.