Kasvatustieteen maisteri, lehtori Ahonen Outi

75900 €

Karjalan kuurot evakot: viittomakielinen muistitietotutkimus

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Viittomakielisen muistitiedon monografiaväitöskirjani tavoitteena on tallentaa siirtokarjalaisten kuurojen kertomuksia muistiin tulevia sukupolvia varten ja myös tutkia, millä tavalla kuurot evakot muistavat ja muistelevat viittomakielellä kokemuksiaan v.1939–44. Haastattelin vuonna 2014 eri-ikäisiä karjalaisia kuuroja ja heidän ystäviään yhteensä 50, mutta minun suomalaisen viittomakielen väitöskirjatutkimuksen aineistoni koostuu Karjalan 12 kuuron evakon kertomuksista. Analysoin aineistojani litterointitekstin avulla siirtokarjalaisten kuurojen tapaa muistella viittomakielellä 1940-luvulla tapahtuneita asioita. Pyrin ymmärtämään syvällisemmin kuurojen kulttuuria kertoa asioita. Miten viittomakielellä muistellaan asioita? Millainen on karjalaisten kuurojen identiteetti?