Yhteiskuntatieteiden maisteri, kauppat. maisteri Koponen Tuomas

136900 €

Kapitalismin legitimiteetti ja puoluekannatuksen sirpaloituminen Suomessa 1970-2023

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Viime vuosikymmeninä nähdyt taloudelliset ja poliittiset kehityskulut herättävät kysymyksen kapitalismin muutoksen yhteydestä Euroopan liberaaleissa demokratioissa nähtyihin poliittisiin muutoksiin. Politiikan tutkimuksessa tunnistetaan 1970-luvulla käynnistynyt eurooppalaisten puoluejärjestelmien muutos, jonka myötä äänestämisen on katsottu ’irronneen sosiaalisesta perustastaan’ ja puoluekannatuksen alkaneen sirpaloitua. Muutos on tarkoittanut keskustavasemmisto- ja keskustaoikeistolaisten puolueiden kannatuksen laskua, sekä uusien puolueiden vakiintumista osaksi Länsi-Euroopan maiden poliittisia järjestelmiä. 1960-1970 -luvuilta alkaa myös siirtymä teollisesta kapitalismista jälkiteolliseen kapitalismiin - siirtymä teollisuustyöstä, palveluihin, tietoon ja osaamiseen perustuvaan työhön globaalissa taloudessa. Kehityksen myötä työn luonne ja koulutuksen yhteiskuntapoliittinen merkitys ovat murroksessa samalla kun globalisaatio on tuottanut maiden sisälle sekä voittajia että häviäjiä. Tutkimus tarkastelee viime vuosikymmeninä Suomessa ja läpi Euroopan nähtyjä poliittisen kentän muutoksia kapitalismissa tapahtuneiden muutosten valossa, jolloin poliittisten ristiriitojen keskiöön nousee työn luoteen muutos ja työtä koskevat poliittiset vaatimukset. Työssä tutkitaan Suomessa vuosina 1970-2023 tapahtuneita muutoksia tavoissa, joilla puolueet pyrkivät legitimoimaan kapitalismia ohjelmissaan. Muutos kytketään samaan aikaan tapahtuneisiin muutoksiin puoluekannatuksen ja äänestäjien ammattiaseman sekä koulutustason välisessä yhteydessä yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kvantitatiivisissa aineistoissa. Väitöskirjan tavoite on avata politiikan sosiologian näkökulma nykyisten poliittisten konfliktien ymmärtämiseksi kytkemällä puoluekannatus luokkaintresseihin klassisen pohjoismaisen politiikan sosiologian hengessä jälkiteollisen kapitalismin kontekstissa. Tutkimuksella luodaan uusi näkökulma aihepiirin ympärillä mm. Thomas Pikettyn johdolla käytävään keskusteluun.