FM Lassila Hanna-Kaisa

120000 €

Julkisen nolaamisen sukupuolittuneet käytännöt sosiaalisessa mediassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Julkinen nolaaminen sosiaalisessa mediassa on oiva keino ihmisten valvoa ja rankaista toisiaan. Kuvan tai videon jakaminen, kommenttien kirjoittaminen tai hashtagin käyttäminen ei vaadi internetyhteyden omaavalta paljoa, mutta sosiaalisen median arjessa pienikin teko voi kasvaa seurauksiltaan suureksi. Sosiaalisessa mediassa yksi ankarammista valvonnan kohteista ovat sukupuolinormit. Sosiaalisen median alustat valvovat itse käyttöehtojensa kautta sitä, millaisia kuvia tai tekstejä kukin saa alustalla julkaista, mutta valvonta ja rankaiseminen on kiivasta myös sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa. Julkiseen nolaamiseen liittyvää häpeää ja häpäisemistä käytetäänkin yhteiskunnan sukupuolinormien ylläpitoon ja haastamiseen. Populaari misogynia ja populaari feminismi ovat molemmat äänekkäimmillään juuri sosiaalisessa mediassa ja molempien työkalupakkiin kuuluu julkinen nolaaminen. Häpeällä hiljennetään, mutta häpäiseminen sosiaalisessa mediassa voi olla myös megafoni, jolla kuulutetaan yhteiskunnan epäkohtia niin, että yhä useampi kuulee. Väitöstutkimuksessani tarkastelen julkisen nolaamisen sukupuolittuneita käytäntöjä. Tutkimukseni on monitieteistä yhdistäessään folkloristiikkaa, sukupuolentutkimusta, mediatutkimusta ja digitaalista kulttuuria. Tutkin julkisen nolaamisen sukupuolittuneita käytäntöjä sosiaalisessa mediassa vernakulaarina toimintana ja valvonnan folklorena. Tutkin aihetta siis sellaisena omaehtoisena vaikuttamisena, mihin yhä useammalla on omassa arjessaan mahdollisuus. Käsittelen julkisen nolaamisen sukupuolittuneita käytäntöjä aktivismina ja viihteenä. Näiden kahden teeman osittaisen päällekkäisyyden tarkastelu on osa tutkimustani. Tutkimukseni aineiston kerään sosiaalisen median alustoilta kuten Reddit, Instagram ja YouTube, ja tarkastelen aineistosta nousevia teemoja diskurssianalyysin ja lähiluvun keinoin.