FT, Tutkijatohtori Fields Marek

190000 €

In the Grey Zone: The West and Finland’s Exceptional Position in the Cold War

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Hankkeessa tutkitaan johtavien länsivaltojen, etenkin Yhdysvaltojen ja Britannian, Suomeen kylmän sodan aikana kohdistamaa politiikkaa sekä eri läntisten toimijoiden omaksumia asenteita ja näkemyksiä Suomen osin ristiriitaisesta puolueettomasta asemasta idän ja lännen välissä. Tarkemman tarkastelun kohteena ovat läntisten hallitusten Suomessa maan läntisten yhteyksien vahvistamiseksi toteuttamat poliittiset, sotilaalliset, taloudelliset ja kulttuuriset toimet sekä puolueettomuuspolitiikkaa koskevien näkemysten kehittyminen lännessä. Tarkoituksena on keskittyä myös Suomen ja lännen välisiä suhteita vahvistaneisiin kulttuurikohtaamisiin ruohonjuuritasolla. Lisäksi pyrkimyksenä on tarjota historiallista taustaa suomettumistermin käytön soveltuvuudesta käytävään nykykeskustelun. Hankkeen yleisenä tavoitteena on luoda kokonaiskäsitys Suomen asemasta laajemmassa kylmän sodan kamppailussa ja analysoida, mitä hienosäätöä maan noudattama ulkopolitiikka vaati länsitoimijoilta. Lännen ja Suomen välistä yhteistyötä ei ole ennen yksityiskohtaisesti tutkittu koko kylmän sodan ajalta, joten hanke tuo merkittävää lisävalaistusta aiheeseen. Tutkimusaihetta lähestytään kokonaisvaltaisesti. Toisin sanoen hankkeessa tutkitaan koko läntisen blokin yhteen maahan kohdistamaa politiikkaa kahden tai kolmen valtion välisiin suhteisiin keskittymisen sijaan. Hanke on poikkeuksellinen myös siksi, että siinä keskitytään nimenomaisesti läntisiin toimijoihin tutkimuskentällä, jota ovat pitkään hallinneet Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden tarkastelu. Tutkimushanke käyttää lähteinään etenkin yhdysvaltalaista ja brittiläistä asiakirja-aineistoa sekä erilaisia medialähteitä ja haastatteluja. Merkittävä osa lähdeaineistosta on kerätty jo käyttööni aiempien tutkimustöideni yhteydessä. Nelivuotisen hankkeen tutkimustulokset julkaistaan englanninkielisen monografian lisäksi kahdessa tieteellisessä artikkelissa sekä laajemmalle yleisölle tarkoitetussa suomenkielisessä tietokirjassa.