VTT Pipatti Otto

39500 €

Ihmisen sosiaalisuuden alkulähteillä: westermarckilainen evolutionismi historiallisesta ja nykytutkimuksen näkökulmasta

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tutkimus on ensimmäinen kansainvälinen monografia westermarckilaisesta sosiologiasta ja sosiaaliantropologiasta, joka hallitsi suomalaista yhteiskuntatutkimusta viiden vuosikymmenen ajan toiseen maailmansotaan saakka. Edvard Westermarckia ja hänen oppilaitaan yhdisti evoluutioteoreettinen kiinnostus ihmismieleen ja sosiaalisten ilmiöiden vertailevaan tutkimukseen. Useimmat heistä tekivät myös pitkäaikaista etnografista kenttätyötä. Tutkimus hahmottaa kokonaiskuvan westermarckilaisen tutkimusperinteen teoreettisista ja metodologisista lähtökohdista sekä erilaisista ilmenemismuodoista. Lisäksi arvioin tutkimusperinteen nykymerkitystä ihmisen käyttäytymistä koskevan modernin evoluutiotutkimuksen valossa. Historiallisia ja nykytutkimukseen liittyviä tavoitteita yhdistää tulkintani alkuperästä (origin) westermarckilaisen teoriaperinteen ydinkäsitteenä. Westermarck tarkoitti alkuperällä sitä emotionaalista perustaa, joka hänen tutkimillaan ilmiöillä ja instituutioilla on tänäkin päivänä. Useimmat hänen oppilaistaan käsittivät alkuperät samalla tavoin sosiaalisia ilmiöitä synnyttävinä ja ylläpitävinä psykologisina taipumuksina. Westermarckilaisen sosiologian kiinnostuksen kohteena olevia ilmiöitä voidaan havainnoida ja tutkia kaikissa ihmisyhteisöissä. Westermarckin ja hänen oppilaidensa tuotanto auttaa ymmärtämään myös modernin yhteiskunnan ja sosiaalisen elämän muotoja. Lisäksi tutkimus osoittaa, että Westermarckin vaikutus etnografisten kenttätyömenetelmien kehitykseen on ollut paljon suurempi kuin aiemmin on ymmärretty. Kirja kytkee westermarckilaisen koulukunnan sosiologian ja sosiaaliantropologian historiaan sekä osoittaa sen merkityksen evolutiivisen ihmistieteen eri suuntausten uranuurtajana. Hankkeen toteutusta tukee tutkijavierailu The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland -instituutissa, jossa on paraikaa käynnissä laajaa Westermarckin perintöön kohdistuvaa tutkimusta.