Tutkija Heikkilä Eino

104000 €

Hyvinvoinnin ja huolenpidon verkostot yhteisöllisessä senioriasumisessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimukseni käsittelee yhteisöllisen senioriasumisen kokemuksia ja hyötyjä asukkaan näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät yhteisöllisessä senioriasumisessa tukevat asukkaiden hyvinvointia ja miten yhteisöllinen huolenpito käytännössä toteutuu valituissa asuinyhteisöissä. Tutkimuksen lähtökohtana on senioreiden näkeminen aktiivisina toimijoina, jotka itse rakentavat keskinäisiä hyvinvoinnin ja huolenpidon verkostoja asumisyhteisöissään. Tutkimukseni on menetelmiltään etnografinen. Teen havainnointia ja haastattelen ihmisiä paikan päällä senioritalojen yhteisissä tiloissa ja mahdollisuuksien mukaan myös asukkaiden omissa asunnoissa. Lisäksi vietän aikaa asukkaiden kanssa ja osallistun yhteisiin aktiviteetteihin sekä arjen askareisiin. Etnografian avulla tuotan tietoa ikäihmisten toiminnasta ja kokemuksista heidän omassa asuinympäristössään. Tutkimuksen kohteena ovat Aktiiviset Seniorit ry:n rakentamat yhteisölliset senioritalot Loppukiri Jätkäsaaressa ja Kotisatama Kalasatamassa. Osallistun mahdollisuuksien mukaan myös Verkkosaareen rakenteilla olevan Pasaati-talon suunnittelukokouksiin. Tavoitteenani on saada kokonaisvaltainen kuva yhteisöllisen senioriasumisen taustalla olevista arvoista, toimijoista ja käytännön arjesta sekä samalla muodostaa käsitys niistä tavoista, joiden avulla hyvinvointi ja huolenpito senioreiden yhteisasumisessa toteutuu.