Valtiotieteiden tohtori Lamberg Emma

168200 €

Hoivavaje: Sosiaalinen uusintaminen ja kotitalouksien arki vetäytyvässä hyvinvointivaltiossa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Syvenevä juopa hoivan tarpeen ja sen edellyttämien kestävien olosuhteiden välillä on yksi aikamme keskeisistä ristiriidoista. Hoivan ja elämän ylläpitämisen eletty todellisuus on kuitenkin jäänyt sokeaksi pisteeksi valtaosassa poliittisen talouden tutkimusta. Hoivavaje-tutkimuksessa käännän katseeni tähän katvealueeseen: tarkastelen muutoksia valtion, markkinoiden ja kotitalouksien välisessä työnjaossa arjen poliittisen talouden ja sosiaalisen uusintamisen näkökulmasta. Teoreettisesti yhdistän feminististä kansainvälisen poliittisen talouden tutkimusta sosiologisiin hyvinvointivaltion muutosta ja hoivakriisiä koskeviin keskusteluihin. Koettelen ja kehitän aiemman teoretisoinnin selitysvoimaa monipuolisen empiirisen analyysin avulla, kotitalouksien arkeen kohdistuvaa havainnointia ja haastatteluja ajankäyttöaineistojen tilastolliseen tarkasteluun peilaten. Tutkimus tuottaa eritoten seuraavat kontribuutiot: 1) Tutkimus laajentaa sosiaalisen uusintamisen ylirajaisten, globaalien paineiden sekä niiden kontekstisidonnaisten ilmenemismuotojen tarkastelua: pohjoismaiseen yhteiskuntaan paikantuva analyysi paitsi kiinnittää huomiota yhtäläisyyksiin yhteiskuntien välillä, myös haastaa totalisoivia tulkintoja kaikkialla samankaltaisesti syvenevistä hoivan ja talouden jännitteistä. 2) Tutkimus soveltaa keskusteluja sosiaalisen uusintamisen ehtymisestä tarkastellakseen, miten elämän ylläpitämisen paineet tuntuvat erilaisissa kotitalouksissa, kahdella sosioekonomisesti toisistaan poikkeavalla alueella. Näin se tuo uuden näkökulman vetäytyvän hyvinvointivaltion eriytyneisiin elettyihin todellisuuksiin. 3) Tutkimus luotaa, millä edellytyksin ”yksityiset” kamppailut sosiaalisesta uusintamisesta voivat muuntua kamppailuiksi politiikan korkeimmilla tasoilla. Yhdistämällä sekä globaalin talouden ja valtiollisen politiikan rakenteellisten että arjen kokemuksellisten ulottuvuuksien tarkastelun tutkimus tuo myös työkaluja yhteiskunnalliseen keskusteluun kestävämmistä hoivan käytännöistä.