Valtiotieteiden maisteri Annala Iiris

120000 €

Hallinnan analytiikan näkökulma EU-maiden sosiaaliturvalaitosten käyttämään tietojärjestelmään

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa ei olisi mahdollista ilman, että sosiaaliturva siirtyy ihmisten mukana maiden rajojen yli. Väitös tarkastelee EU-maiden sosiaaliturvalaitosten yhteistä digitaalista tietojärjestelmää, jolla hallinnoidaan sellaisten EU-kansalaisten sosiaaliturvaa, jotka asuvat ja työskentelevät usean EU-maan alueella. Hallinan analytiikan teoriaperinteeseen nojaten tutkimuksessa selvitetään, millainen väline EESSI (Electronic Exchange of Social Security Infromation) on hallita EU:n sisäistä liikkuvuutta. EESSI on osin käyttöönottovaiheessa, eikä siitä ole aiemmin tehty empiiristä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Aikaisemman sosiaaliturvan EU-politiikkaa koskevan tutkimuksen pohjalta voidaan olettaa, että tarkasteltavan tietojärjestelmän kehitys on ollut tasapainoilua sosiaalisten, taloudellisten ja hallinnollisten intressien välillä. Tutkimuksen tavoitteena on hallinnan analytiikan käsitteellistä välineistöä soveltamalla osoittaa, että EESSI hallinnan välineenä ei ole ristiriidaton, vaan muokkautunut toimijoiden välisten neuvottelujen ja valta-asemien tuloksena. Analyyttisina työkaluina käytettävät käsitteet ovat hallinnan rationaliteetti ja hallinnan teknologia. Aineistona ovat Euroopan komission tuottamat, EESSI-järjestelmää käsittelevät raportit vuosilta 2012–2019 sekä asiantuntijahaastattelut. Keväällä 2021 on tehty viisi suomalaisen asiantuntijan taustoittavaa haastattelua, joiden pohjalta on tehty suunnitelma tutkimushaastattelujen toteuttamiseksi ja haastateltavien rekrytoimiseksi. EESSI:n kehitystyöhön osallistuneita haastateltavia rekrytoidaan komissiosta, EU:n sosiaaliturva-asioiden yhteistyöelimistä ja suomalaisista asiantuntijaorganisaatioista. Analyysimenetelmänä on teoriaohjautunut laadullinen sisällönanalyysi. On yhteiskunnallisesti tärkeää ymmärtää, millainen hallinnan väline EESSI on, sillä sen kautta hallinnoidaan miljoonien henkilöiden sosiaaliturvaa. Kolmesta artikkelista koostuvan väitöksen julkaisukieli on englanti.