Psykologian maisteri Lehtinen Maarit

117600 €

Evaluating the fragile self

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkimuksessa tarkastellaan persoonallisuushäiriöiden diagnostiikan toteutumista. Kyseessä on hyvin erilainen prosessi somaattiseen lääketieteeseen verrattuna; diagnoosin asettaminen pohjautuu vuorovaikutteiseen haastatteluun. Seulonnassa käytetään SCID-II-haastattelua, jonka monet kysymykset käsittelevät sosiaalisesti epäsuotuisia piirteitä. Niinpä diagnostinen prosessi saattaa uhata myönteisen minäkuvan ylläpitämistä. Diagnoosin vastaanottaminen saattaa olla potilaille haastavaa mm. stigman vuoksi. Tutkimuksessa tarkastellaan vuorovaikutusta juuri myönteisen minäkuvan ja kasvojen säilyttämisen näkökulmasta. Tutkimuksen fokus on B-klusterin häiriöissä, joihin luetaan epävakaa, huomionhakuinen, narsistinen sekä antisosiaalinen persoonallisuushäiriö. Potilaiden minäkuva on ailahteleva tai vääristynyt, joten realistinen itsearviointi on haastavaa. Aineiston tarkastelu tapahtuu keskustelunanalyysin avulla, jota käytetään nyt tiettävästi ensimmäistä kertaa psykiatrisen diagnosoinnin yhteydessä. Metodilla on mahdollista vastata kysymykseen siitä, kuinka potilaan kasvoja uhkaavat hetket syntyvät vuorovaikutuksessa, ja kuinka kliinikko ja potilas yhdessä työskentelevät kasvojen säilyttämisen puolesta. Lisäksi hyödynnetään etnografiaa selvitettäessä SCID-II:n roolia psykiatrian käytännön arviointityössä. Eettinen velvollisuutemme on reflektoida käytäntöjä, joilla ihmisten tunne-elämää ja persoonallisuutta arvioidaan. Tutkimus tarjoaa sosiologisen näkökulman psykiatrian käytäntöihin.