väitöskirjatutkija, VTM Mäkinen-Rostedt Katri

15000 €

Episteeminen valta – tutkimustiedon välittäjäorganisaatiot kansainvälisillä tieteen ja politiikan saumakohdilla

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tutkin episteemistä valtaa ja sen rakenteita kansainvälisen ympäristöpoliittisen hallinnan kontekstissa. Olen kartoittanut mekanismeja, joiden avulla kansainväliset organisaatiot ja verkostot järjestävät sekä välittävät tutkittua ympäristötietoa. Temaattisesti keskityn luonnonvarojen hallintaan, tarkemmin luontokatoon sekä ilmastonmuutokseen. Yhteensä neljässä tutkimusartikkelissani pohdin, millä eri tavoin erilaiset organisaatiot legitimoivat itsensä globaalin hallinnan erilaisissa politiikkakonteksteissa sekä mihin perustuvat erilaiset tiedevälittämisen tavat? Tutkimukseni keskittyy kansainväliseen ilmastopaneeliin, kansainväliseen biodiversiteettipaneeliin sekä eurooppalaisiin tiedeakatemioihin. Tutkimukseni avulla lisään kansainvälisten suhteiden tutkimuksen yleistä ymmärrystä tieteen ja politiikan suhteesta: toisaalta suhteen rajojen joustavuudesta, toisaalta rajojen normatiivisuudesta. Täydennän poikkeuksellisen monipuolisen aineistoni avulla niitä ontologisia aukkoja, joita kansainvälisen hallinnan teorioissa on liittyen tutkittua tietoa järjestävien ja välittävien organisaatioiden poliittisen merkityksen ymmärtämiseen osana kansallisvaltioiden rajat ylittävää hallintaa. Tutkimusaineistoani on mm. kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa harvoin käytetty pitkäaikaisseuranta-aineisto, joka on koostettu neljän vuoden aikana usean kyselyn avulla. Olen tutkimukseni avulla kehittänyt uuden episteemisen linkin käsitteen regiimiteoriaan. Lisään myös yhteistä ymmärrystämme tutkijoiden ja laajemman yhteiskunnan refleksiivisyydestä eli kyvystä tarkastella kriittisesti ja avoimesti tutkimuksen ja tutkijoiden positioita sekä vaikutusta yhteiskunnassa, niin menneisyydessä kuin tulevaisuudessa. Yhä määrätietoisemmin tavoiteltu kestävyysmurros tarvitsee tutkimuksen ja tieteen luomien ymmärrysten avaamista kriittisillekin pohdinnoille.