Kuvataiteen maisteri, taiteilija Kallio Jade

83000 €

Enter the Void -nimisen teoskokonaisuuden parissa tehtävä taiteellinen työ ja näyttelyiden toteuttaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Haen apurahaa kahden seuraavan vuoden aikana toteutettavan taiteellisen "Enter the Void" -nimisen teoskokonaisuuden parissa tehtävään työhön. Tavoitteenani on tarkastella kehoon ja tiloihin liittyviä merkityksiä ja niiden suhdetta erityisesti vallankäyttöön, kontrolliin, epäpuhtauden-puhtaisiin käsitteisiin, sosiaaliseen osallisuuteen ja poliittisuuteen. Keskeisenä tarkastelukohteena toimii (julkinen) käymälä tilana, joka liittyy sukupuolen ja seksuaalisuuden esittämiseen ja toteuttamiseen, sosiaalisiin kohtaamisiin, solidaarisuuteen, maskuliiniseen aggressioon sekä ruumiin haurauden ja herkkyyden symboliikkaan. "Enter the Void" -teoskokonaisuudessa tutkin käymälöiden koreografiaa ja arkkitehtuuria aina pusikkoisista piilopaikoista kliinisiin tiloihin. Tarkastelen käymälöitä muun muassa Michel Foucault'n heterotopioina, jotka heijastavat yhteiskunnallisia ja kulttuurisia normeja sekä valtasuhteita. Taiteellinen ilmaisuni perustuu kokeelliseen elokuvaan, liikkuvan kuvan teoksiin, performansseihin ja installaatioihin, korostan usein poeettista ja kokeilevaa lähestymistapaa omakohtaisissa aiheissa. Temaattisissa kokonaisuuksissa kiinnostukseni kohdistuu myös spekulatiiviseen fiktioon ja fantasian käyttöön kerronnan työkaluina. "Enter the Void" -teoskokonaisuus on jatkoa aiemmille projekteilleni, kuten "Distortion" (2021) ja "I Never Lost Control" (2022), joissa tarkastelin rakennuksia ja ihmisen muokkaamaa ympäristöä metaforana ruumiilliselle olemassaololle ja identiteetin muotoutumiselle.