Filosofian tohtori ja dosentti Saari Eveliina

36000 €

Empatia teknologisoituvassa vanhushoivatyössä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tutkimuksessa syvennetään ymmärrystä siitä, miten empatia ja hyvä hoiva toteutuvat ikääntyneiden palveluissa. Tutkimuksessa analysoidaan kotikäyntejä tekevien, etähoivaa tekevien ja tehostetussa palveluasumisessa työskentelevien hoitajien käsityksiä ja asiakasvuorovaikutustilanteita. Tutkimus syventää ymmärrystä siitä, millaisissa teknologian rajaamissa olosuhteissa vanhusten hoivaa nykyisin tuotetaan ja miten empaattinen kohtaaminen asiakkaiden kanssa hoitajan työssä rakentuu. Se avaa hoivassa tapahtuvan vuorovaikutuksen eksplisiittiset ja implisiittiset sosiaaliset kaavat, joilla hoitajat ja asiakkaat asemoivat itsensä ja toimivat suhteessa toisiinsa sekä teknologiaan. Tutkimusaihe on ajankohtainen digitalisoituvassa yhteiskunnassa, koska siinä on kyse ihmisenä olemisen arvokkaimman ytimen, haavoittuvassa tilanteessa olevan ihmisen kohtelemisesta työn arjen käytäntöjen tasolla. Tutkimus liittyy myös kysymykseen hyvinvoinnin olemuksesta sosiaalisena, ihmisten välisissä suhteissa kehittyvänä ilmiönä. Millaista vanhushoivatyötä halutaan ja on mahdollista tehdä tulevaisuudessa? Kohdellaanko asiakkaita potilaina, joiden tarpeiden tyydytys optimoidaan vai hyvää elämää elävinä ihmisinä oman elämänhistoriansa jatkumossa? Teoriakehyksinä käytetään empatian tutkimusta hoitajan työkäytännöissä, sosiaalipsykologista positiointiteoriaa, teknologian käytön jäsentämistä sosiomateriaalisena käytäntönä sekä ihmisen toimijuuden ja digitoimijuuden käsitettä digitalisoituvassa hoivassa. Tutkimuksessa analysoidaan päättyneessä hankkeessa, neljässä tutkimuskohteessa vuosina 2021-2022 hoitajien arjesta jo kerättyä ainutlaatuista haastattelu-, havainnointi- ja työtilanteiden reflektioaineistoa. Tuloksena syntyy neljä tieteellistä vertaisarvioitua julkaisua hoiva-alan, työelämätutkimuksen ja teknologian tutkimuksen sosiaalitieteellisiin kansainvälisiin lehtiin.