Kasvatustieteen tohtori, tutkija, opettaja Pulkki Jani

144200 €

Ekososiaalisen kasvatusfilosofian luonnos

Nelivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Ekososiaalinen sivistys on tullut peruskoulumme opetussuunnitelmaan tavoittelemaan muutosta ekologisesti kestämättömään elämäntapaamme. Ajatus on tärkeä, mutta vielä liian vähän tutkittu. Miten ekososiaaliset ajatukset asettuvat kasvatuksen kysymysten yhteyksiin? Millaisia filosofisia ajattelutapoja meidän tulisi edistää, ylläpitää, jotta voisimme parhaiten kasvattaa ihmisiä, joille muut eliö- ja eläinlajit ovat aidosti naapureita? Tällaisten kysymysten ajattelu on saatettu alkuunsa 2000-luvulla ja aiemminkin. Mutta akateeminen kasvatusfilosofia ei vielä ole ekososiaalisesti valistunutta. Tämän tutkimuksen perusidea on luoda synteesi kasvatuksen filosofian opetuksessa käytettävästä filosofisesta aineksesta sekä ekososiaalisesta ajattelusta. Hanke luo hahmotelman kasvatuksen filosofisista kysymyksistä ekososiaalisesta näkökulmasta, jonka ajatuksena on laajentaa käsityksiämme sosiaalisuudesta, elämästä, yhteisöstä, moraalista ja taloudestakin kaikkia elollisia olentoja koskevaksi. Ekososiaalinen ajattelu antaa mahdollisuuksia uudelleenhahmotella ja -tulkita kasvatuksen filosofista perustaa tavalla, jota voidaan kutsua elämäkeskeiseksi. Tällaiselle elämäkeskeiselle kasvatusfilosofialle on tarvetta ainakin opettajankoulutuksessa, kasvatustieteellisessä tutkimuksessa, opetussuunnitelmatyössä sekä yleisessä kulttuurin muuttamisessa. Mitä näyttäisi kasvatusfilosofia, joka olisi suunnattu kaiken elämän kukoistamiseen?