FM, väitöskirjatutkija Helenius Leena

51900 €

Dualismista dialektiikkaan – Ihminen-luonto-dikotomiasta dialektiseen luontosuhteeseen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Länsimaisessa ajattelussa on vuosisadat kulkenut dualismiin pohjautuva paradigma, jossa esimerkiksi sielu ja ruumis tai ihminen ja luonto on eroteltu toisistaan. Tällainen dikotominen ajattelu määrittelee edelleen suhdettamme erityisesti luontoon. Ihmisen ja luonnon erottamista ja luontosuhteemme katkoskohtia pidetäänkin kestävyystieteessä ja ympäristöfilosofiassa yhtenä ympäristökriisin juurisyynä. Samaan aikaan terveydenhuollon osallistumista kestävyysmurroksen tavoitteluun pidetään yhä tärkeämpänä, mutta terveydenhuollon ammattilaisten luontosuhdetta tai luontosuhdekäsityksiä ei ole tutkittu kansainvälisestikään. Lisäksi terveydenhuollossa ei kritisoida ihmisen ja luonnon välistä erottelua, vaikka siellä ollaan jatkuvasti tekemisissä ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin kentälle tarvitaan integroivaa paradigmaa yhdistämään yksilön hyvinvointi ekologisen kestävyyden tavoitteluun. Väitöskirjatutkimukseni tarttuu haasteeseen ja yhdistää ihminen-luonto-dikotomian purkamisen empiiriseen tutkimukseen yleislääkärien luontosuhdekäsityksistä. Työlläni osallistun sekä ihmisen luontosuhteesta käytävään keskusteluun että terveyden, hyvinvoinnin ja terveydenhuollon mukaan tuomiseen kestävyysmurrokseen. Tutkimuksessani on kolme osaa. Filosofis-teoreettinen osa käsittelee dialektista ajattelua ja kehittää viitekehyksen, jolla voidaan tarkastella ja purkaa käsitteellistä ihminen-luonto-dikotomiaa ja käytännön ympäristönsuojelun ristiriitoja. Empiirisen osan haastattelututkimuksessa selvitän yleislääkäreiden käsityksiä ihmisen luontosuhteesta, siihen liittyvistä rajanvedoista ja terveyden ja luonnon kytköksistä. Ratkaisukeskeisessä osassa olen mukana rakentamassa HUMUS-hankkeen Kokonaisvaltaisen ja kestävän hyvinvoinnin mallia ja tuon siihen dialektista lähestymistapaa hyvinvointikäsitysten laajentamiseksi koskemaan muun luonnon hyvinvointia sekä yhdistämään ekologisen kestävyyden tavoittelun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.