VTM Vihma Katri

24200 €

(Doing) Global Ethics in Dialogue with Struggles for Epistemic, Cognitive, and Ontological Justice

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Haen tätä apurahaa väitöskirjani viimeistelyä varten. Neljäs eli viimeinen artikkelini nivoo aiempien artikkelieni teoreettisia oivalluksia yhteen ja hahmottelee, miten globaalin etiikan tutkimuksen piirissä voitaisiin purkaa koloniaalisia tietämiseen ja olemassaoloon liittyviä epäoikeudenmukaisuuden muotoja. Tämä on tärkeä edellytys mahdollisimman oikeudenmukaisten dialogien edistämiseksi erilaisten tietäjien sekä tietämisen ja olemisen tapojen välillä - niin teorian kuin käytännönkin tasolla. Yhteenveto-osassa esittelen tutkimukseni teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat, empiiriset kontekstit ja keskeiset tulokset, ja liitän viimeksi mainitut keskusteluun dekolonisoivan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tulevaisuudesta. Lisäksi aion kirjoittaa haetun apurahakauden aikana väitöskirjani teemoista ammentavan, mutta siihen sisältymättömän tieteellisen artikkelin. Käyn väitöskirjatutkimuksessani keskustelua eurooppalaisen luonnon oikeuksien tribunaalin taustalta löytyvien tietämisen ja olemisen tapojen kanssa, jotka haastavat modernin, ihmisen ja luonnon väliselle erottelulle perustuvan maailmankuvan. Tässä artikkelissa syvennyn tarkastelemaan sitä, miten tribunaalin jäsenet tunnistavat yhteytensä muunlajisiin olentoihin ja tuovat ne osaksi tribunaalin kuulemisia – toisin sanoen pitävät niitä poliittisesti relevantteina toimijoina. Tällaista hegemonisia tietämisen ja olemisen tapoja haastavaa toimintaa kutsutaan ontologiseksi politiikaksi. Artikkelini pyrkii ymmärtämään tribunaalin harjoittaman ontologisen politiikan mahdollistavia tekijöitä sekä pohtii, millainen laajempi muutos voisi edistää poliittista päätöksentekoa, joka tunnustaisi muunlajiset olennot passiivisten objektien sijaan aktiivisiksi subjekteiksi. Sekä tämä artikkeli että väitöskirjani osallistuvat laajempaan keskusteluun siitä, mitä meidän tulisi oppia marginalisoiduilta tietämisen ja olemisen tavoilta edistääksemme globaalia oikeudenmukaisuutta ja kaikkien lajien yhtäläistä hyvinvointia.