VTM Vihma Katri

30000 €

(Doing?) Global Ethics in Dialogue with Struggles for Epistemic, Cognitive, and Ontological Justice

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Feministisestä ja dekolonisoivasta tutkimuksesta ammentava artikkeliväitöskirjani pyrkii ymmärtämään, millaiset periaatteet voisivat edesauttaa mahdollisimman oikeudenmukaisten dialogien käymistä erilaisten tietäjien, tiedon muotojen ja olemassaolon tapojen välillä. Tarkemmin ilmaistuna tutkin sitä, miten koloniaalisia, yhä vahvoina eläviä tietoon ja olemassaoloon liittyviä epäoikeudenmukaisuuden muotoja olisi mahdollista purkaa globaalin etiikan tutkimuksen ja sen sovellusten piirissä sekä yleisemmin myös maailmanpoliittisten dialogien kontekstissa. Teoriatasolla tarkastelen tätä kysymystä muun muassa hyödyntämällä ei-ekstraktivistista metodologiaa, joka tarjoaa välineitä tieteellisen tiedon rakentamiseksi vuorovaikutuksessa erilaisten tietäjien ja tiedon muotojen kanssa. Käytännöntasolla puolestaan analysoin Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian sekä Tyynenmeren valtioiden järjestön välisen kumppanuuden puitteissa käytävää dialogia ja ehdotan keinoja, joilla sitä voisi muuttaa nykyistä oikeudenmukaisemmaksi. Lisäksi kommunikoin eurooppalaisen luonnon oikeuksien tuomioistuimen kanssa pyrkien ymmärtämään sen kuulemisissa käytyjä keskusteluja, joiden voisi luonnehtia tarjoavan maailmankatsomusrajat ylittävän kohtaamispaikan luonnon hyvinvoinnin edistämiseksi ponnisteleville kansalaisyhteiskunnan jäsenille. Tietoon ja olemassaoloon liittyvän oikeudenmukaisuuden muotojen edellytysten ymmärtämistä voi pitää keskeisenä osana globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja tasa-arvon esteiden purkamiseen tähtäävää työtä niin tieteellisen tutkimuksen saralla kuin maailmanpolitiikassakin. Väitöskirjani esittääkin sekä teoreettisia että käytännöllisiä keinoja nykyistä moniäänisempien keskustelujen käymiseksi näillä areenoilla. Tällaisia dialogeja tarvitaan koloniaalisen maailmanjärjestyksen marginalisoimien tietäjien, tiedon muotojen ja olemassaolon tapojen tunnistamiseksi ja kuuntelemiseksi – sekä ennen kaikkea niiden nykyistä tasavertaisemman aseman takaamiseksi.