Dosentti, tutkija Visala Aku

136100 €

Depressiosta kärsivien toimijoiden vapaa tahto ja moraalinen vastuullisuus

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Depressio on ikkuna vapaaseen tahtoon ja moraaliseen vastuuseen. Kuvataanhan depressiota usein ”tahdon halvaantumisena”. Sitä on käsitelty vain vähän vapaata tahtoa ja moraalista vastuuta koskevassa filosofisessa kirjallisuudessa. Hankkeen tavoitteena on esittää normatiivinen teoria siitä, millaisia affektiivisia ja arvioivia moraalisia asenteita (esim. moite) meidän tulisi omaksua masentuneiden toimijoiden väärinkäytöksiä kohtaan. Kykenevätkö depressiosta kärsivät toimijat kantamaan moraalista vastuuta ja missä määrin heitä tulisi moittia heidän väärinkäytöksistään? Projekti on monitieteinen, ja se sisältää etiikkaa, psykologiaa, uskonnonfilosofiaa ja psykiatrian filosofiaa. Metodina on empiirisesti informoitu filosofinen analyysi. Projekti koostuu kolmesta osasta. Ensin analysoin masennuksen vaikutusta moraalisesti toimijuuteen. Toiseksi tutkin kuinka nykyiset moraalisen vastuun ja vapaan tahdon teoriat käsittelevät masentuneita toimijoita. Kolmanneksi puolustan moraalisen vastuun kontrolliteoriaa ja sovellan tätä depressiosta kärsiviin toimijoihin. Johtopäätökseni on, että depressiosta kärsivät toimijat (ei koske vakavasta depressiosta kärsiviä) kykenevät kantamaan moraalista vastuuta ja heitä tulisi pääsääntöisesti pitää vastuussa väärinkäytöksistään. Ensinnäkin hanke edistää filosofista keskustelua vapaasta tahdosta ja moraalisesta vastuusta tarjoamalla analyysin laiminlyödystä mielenterveyshäiriöstä. Toiseksi hanke tarjoaa psykologeille ja muille mielenterveysalan ammattilaisille eettisen kehyksen, jonka avulla arvioida depressiosta kärsivien potilaiden kohtelua. Kolmanneksi se edistää keskustelua masennuksen luonteesta kristillisen teologian ja uskonnonfilosofian kontekstissa. Neljänneksi hankkeella on terapeuttinen ulottuvuus. Irrationaaliset itsesyytökset vaivaavat masentuneita ihmisiä. Tarjoamani teoria saattaa auttaa vetämään rajan sopivien ja sopimattomien itsesyytösten välille.