Grants and residencies

Research and art

KM, YTM Attias Miriam and working group

331600 €

DEPOLARIZE II: menetelmiä ja keinoja vastakkainasettelujen ja väestösuhteiden käsittelyyn ja yhteiskunnallisen tunnustuksen & tunnustetuksi tulemisen tuottamiseen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Depolarize-hankkeen ykkösvaiheessa (2018-2020) tutkittiin sitä, mitä meidän tulisi Suomessa osata tehdä vastakkainasetteluille ja konflikteille hyvien väestösuhteiden, toimivien monimuotoisten yhteisöjen ja yhteiskuntarauhan rakentamiseksi. Sen johtopäätöksenä on, että yhteiskunnassa tarvitaan lisää mekanismeja ja osaamista ratkaista konflikteja ja käydä keskusteluja sellaisilla tavoilla, jotka mahdollistavat symmetrisesti tunnustetuksi tulemisen kokemuksen kaikille osapuolille. Jatkohankkeessa popularisoimme jo tuotettua tietoa, tutkimme tuon tiedon omaksumista ja parhaita keinoja siirtää sitä toimintatutkimuksellisissa koulutuksissa ja taidetapahtumissa ja syvennämme ymmärrystä ilmiöistä. Lisätutkimusta tehdään monialaisesti ja kokeilevin menetelmin. Sitä ohjaa systeeminen lähestymistapa eli tutkimukset kohdistuvat yhteiskunnan systeemin eri tasoihin: Hanna Vuorinen tutkii tunnistamatta jääneiden tekijöiden vaikutusta ja radikalisoitumiseen johtavia tekijöitä yksilön psykodynaamisen todellisuuden tasolla, Panu Artemjeff tutkii sitä, miten yhteiskunnan instituutiot voivat vastata väestöryhmien tunnustamisen tarpeisiin, Pasi Saukkonen tutkii politiikkaa erilaisuuden erilaisuuden organisoimisen instrumenttina makrotasolla ja Giovanna Esposito Yussif sekä Miriam Attias tekevät kokeilevaa, sovittelun ja taiteellisen tutkimuksen metodeja yhdistävää tutkimusta siitä, millaiset kamppailut historiassa ovat onnistaneet tuottamaan tunnustusta ja mitkä tekijät tuottavat hyvin ratkaistuja konflikteja. Näitä tarinoita kootaan audiovisuaaliseen arkistoon, jossa tuodaan esiin historian käännekohtia, joissa eri ryhmien yhteiskunnallista asemaa tai yhteiskuntarauhaa on onnistuttu parantamaan. Arkisto toimii väylänä popularisoida tietoa ja pohjana koulutuksille, tapahtumille & historiadialogeille, jotka järjestetään eri taustoja edustavien ihmisten tuomiseksi yhteen ajattelemaan ja oppimaan historiasta ja toisiltaan, jotta syntyy verkostoja ja yhteistyötä.