VTM Holm Emmi

110600 €

Circular Textiles Economy: Social Values of Textile Waste

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Globaali vaateteollisuus on vastuussa 10% maailman hiilidioksidipäästöistä ja on öljyteollisuuden jälkeen toisiksi suurin saastuttaja. Maapallon väestön kasvaessa ja vaurastuessa kestävästi tuotetuille tekstiilikuidulle on selkeä tarve. Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen tekstiilien ja tekstiilijätteen kiertoa ja sen sosiaalisen arvon muutosta Ghanassa. Etnografian kautta tutkin tekstiilien tuotantoa, käyttöä sekä kierrätystä: mitä tekstiileille ja kuiduille tapahtuu, kun ne siirtyvät käyttötarkoituksesta toiseen. Selvitän tekstiilijätteen arvon sidonnaisuutta aikaan ja muotiteollisuuden sykleihin. Väitöskirja jatkaa akateemista keskustelua skaalautuvuudesta sekä materiaalisuuden suhteesta sosiaaliseen arvoon. Pureudun syvälle kankaan tuottamiin tuntemuksiin ja tutkin mihin kiertotalouden skaalautuvuus perustuu ja kuinka syvästi se on sidoksissa yhteiskunnan poliittismoraaliseen todellisuuteen. Vaikka suuri osa tekstiilikierrosta tapahtuu informaaleissa verkostoissa, on saatavilla oleva laadullinen tutkimustieto näistä vähäistä. Tutkimukseni keskittyy näiden paikallisten informaalien verkostojen sisäisten roolien hahmottamiseen sekä niiden merkityksen määrittämiseen. Perinteisistä kankaistaan tunnettu Ghana toimii globaalin kapitalismin ja kaupan yhtenä näyttämönä, missä sekä paikalliset että kansainväliset voimat kohtaavat ja materialisoituvat tekstiiliin. Tutkimusaineisto kerätään etnografisin menetelmin vuoden pituisen kenttätyön aikana.