Valtiotieteiden maisteri Ropponen Jonatan

88800 €

Challenges to Liberal Democracy: the Normative Significance of the Deterioration of Institutions and Practices

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Väitöskirjani aiheina ovat liberaalin demokratian normatiivinen luonne sekä siihen liittyvät argumentit, käsitteet ja käytännön seuraukset. Liberaalia demokratiaa haastetaan heikentämällä sen perusteita ja ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia hallintomalleja kuten illiberaaleja demokratioita ja autoritäärisiä järjestelmiä. Demokraattinen hallinto voidaan määritellä ja ymmärtää monin eri tavoin, eikä ole ilmeistä, millaisia kriteereitä liberaalille demokratialle pitäisi tarkkaan ottaen asettaa. Vaalien järjestämisen lisäksi siltä voidaan edellyttää myös muita elementtejä kuten tiettyjen instituutioiden itsenäisyyttä sekä tiettyjen vapauksien ja oikeuksien turvaamista. Jos demokratian normatiivinen arvo perustuu liberaalin demokratian periaatteisiin kuten joissakin argumenteissa esitetään, sen reunaehtojen rikkoutuminen saattaa heikentää perusteita noudattaa poliittisen prosessin tuottamia päätöksiä. Tutkimus arvioi ja selventää demokratiaan liittyviä normatiivisia teorioita sekä niissä käytettyjä käsitteitä ja argumentteja ja auttaa kehittämään uusia näkemyksiä aiheeseen liittyen. Tarkempi ymmärrys demokratiasta on arvokasta filosofian ja yhteiskuntatieteiden tutkimukselle mutta myös yhteiskunnallisessa toiminnassa laajemmin. Aihepiiri on usein esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa, mutta hyvään argumentaatioon ja käsitteelliseen tarkkuuteen ei aina kiinnitetä riittävästi huomiota.