Filosofian maisteri Säynäjäkangas Janne

30000 €

Boundaries of worlds: Ontology of resources and political ecology of the commons

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Väitöskirjahankkeessa tutkitaan sitä, millaisiin resurssisuhteisiin nykyhetken globaalit resurssiongelmat kytkeytyvät. Resurssisuhteet muodostuvat niistä tavoista, joilla resurssit, resurssien käyttöön ja hallintaan liittyvät yhteiskunnalliset käytännöt ja resursseihin liittyvät käsitykset määrittelevät toisiaan. Toiminta- ajattelutapamme ovat muotoutuneet nykyisenkaltaisiksi aineellisissa olosuhteissa, jotka on tuotettu polttamalla yhä enemmän fossiilisia polttoaineita, kaivamalla esiin aina vain suurempia määriä mineraaleja, ehdyttämällä yhä harvinaisempia makean veden varantoja, sekä kiihdyttämällä biomassojen tuotantoa ja kulutusta. Sen lisäksi, että tämä kehitys johtaa ennen pitkää tilanteeseen, jossa resurssien tarjonta hupenee, on seurauksena myös ilmaston lämpenemisestä, luontokadosta, saastumisesta ja jäteongelmista johtuva elinolosuhteiden heikkeneminen. Samalla rapautumassa on myös se pohja, jolle modernin maailman käytännöt, merkitykset, kokemukset, sekä tietämisen ja merkityksellistämisen tavat ovat rakentuneet. Tästä syystä nykytilanteen ymmärtäminen ja siihen sopeutuminen vaatii kaikkein perustavimpienkin maailmaa koskevien oletusten ja käsitysten uudelleenarviointia. Väitöskirjahankkeessa tätä ongelmaa lähestytään tarkastelemalla sitä, mitä luonnonresurssien käyttöön liittyvien ongelmien huomioiminen tarkoittaa tiettyjen länsimaisen filosofian perinteen peruskäsitteiden kannalta ja miten toisaalta tästä perinteestä juontuvat perusoletukset näkyvät edelleen siinä, miten resurssikysymyksiä on totuttu ajattelemaan. Monitieteinen työ pohjautuu tutkimuskirjallisuuteen, johon kuuluu etenkin yhteisresurssien tutkimusta, monitieteistä antroposeenitutkimusta, sekä postmetafyysistä ontologiaa. Väitöskirja on luonteeltaan teoreettinen ja sen kontribuutiona on ennen kaikkea luoda synteesiä, jossa hyödynnetään monia olemassa olevan tutkimuksen aineksia, joita ei ennen ole tuotu yhteen.