Apulaisprofessori Virtanen Pirjo Kristiina and working group (Biocultural heritage and time)

376400 €

Biokulttuurinen perintö ja ei-lineaarinen aika: Biologisten prosessien ja paikkojen yhteisöpohjainen tuntemus ja vahvistaminen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tämä monitieteinen hanke tuottaa uutta tietoa ei-lineaaristen aikakäsitysten ja biokulttuurisen perinnön suhteesta. Biokulttuurinen perintö liittyy kiinteästi luontoperustaiseen tietoon ja ympäristön kokemukseen. Vaikka sen merkitys on tunnistettu biodiversiteetin ja kestävyysmurroksen edistäjänä, on erilaisten aikakäsitysten ymmärrys biokulttuurisen perinnön rakentumisessa ollut vähäistä. Kulttuuriset aikakäsitykset vaikuttavat merkittävästi ihmisten kokemukseen maailmasta ja asioiden välisistä suhteista. Työryhmämme tarkastelee biokulttuurisen perinnön aikakytkeytymiä ja -kerrostumia lounais-Amatsonian, länsi-Mongolian ja Komin alueella sekä Suomessa. Kysymme, miten ajallisuuden ja aikakerrostumien tunnistaminen sitoo ihmisiä biokulttuuriseen perintöön, sen tuottamiseen ja suojeluun. Hankkeemme perustuu transformatiiviselle ja kollaboratiiviselle tutkimusotteelle, jossa korostuu yhteistyö paikallisten tutkimuskumppanien kanssa. Luomamme yhteisöllinen metodologia yhdistää arkistotutkimusta, etnografiaa, autoetnografiaa, työpajoja sekä kielentutkimusta. Analyysityökalujamme ovat uraauurtavasti ajan teorioiden lisäksi relationaalinen onto-epistemologia ja biokulttuuriset järjestelmät, jotka yhdistävät elämän sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristöulottuvuudet. Hankkeen odotetut tieteelliset vaikutukset ovat merkittäviä, koska tuotamme uutta tietoa ajallisuuden vaikutuksesta ihmisen ja ympäristön suhteisuuteen. Tutkimustulokset ovat tärkeitä myös kestävyyden ja biodiversiteetin kysymysten tutkimukselle. Kestävyystieteilijät ovat jo huomioineet, että tieteen kestävyysteorioita on kehitetty ainoastaan länsimaisesta lineaarisen ajan perspektiivistä. Tutkimuksemme voi myös syventää laajemmin ihmisten suhdetta elettyihin paikkoihin, niiden elonkirjoon sekä edistää ymmärrystä siitä, miten ympäristön biologiset prosessit ovat osa ihmisenä olemista pitkällä aikavälillä.