FT Lähteenoja Outi

33600 €

Amazonian turvetta kerrostavien soiden hiilitasapaino

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Pitkään luultiin, että trooppisia turvetta kerrostavia soita on vain Kaakkois-Aasiassa. Väitöskirjatutkimukseni mukaan kuitenkin myös Amazoniassa on jopa 7,5 m paksuja turvekerrostumia, jotka olivat aikaisemmin tieteelle tuntemattomia. Amazonian laajimpaan suoalueeseen varastoitunut hiilimäärä on maailmanlaajuisesti merkittävä, sillä se vastaa 37 % koko maailman fossiilisten polttoaineiden poltosta aiheutuvista vuosittaisista hiilipäästöistä. Niinpä on olennaista tietää, mikä on Amazonian turvetta kerrostavien soiden hiilitasapaino, eli toimivatko ne tällä hetkellä hiilinieluina vai hiilen lähteinä. Tässä post doc -projektissa tutkin kolmen Amazonian turvetta kerrostavan suon hiilitasapainoa perustuen Perun Amazoniassa tehtäviin maastomittauksiin. Suon hiilitasapaino muodostuu hiilen sitoutumisesta kasvillisuuteen fotosynteesin ja perustuotannon kautta sekä hiilen vapautumisesta ilmakehään hiilidioksidina ja metaanina. Mittaan puiden latvuston fotosynteesiä sekä puiden kaikkien osien (juuret, rungot, oksat ja lehdet) perustuotantoa säännöllisin väliajoin yhteensä 2-3 vuoden ajan perulaisista opinnäytetyöntekijöistä koostuvan ryhmän kanssa. Lisäksi projektin muut tutkijat mittaavat hiilen vapautumista ekosysteemin eri osista (maaperä, juuret, puiden rungot ja lehdet) kasvihuonekaasupäästöinä. Näiden mittausten avulla pystymme ymmärtämään, mikä on Amazonian turvetta kerrostavien soiden rooli globaalissa hiilenkierrossa ja mikä on soiden vaikutus ilmastonmuutokseen.