FM Mäcklin Harri

109300 €

Aesthetic Self-Forgetfulness: A Phenomenological Study on Aesthetic Experience and Self-Consciousness

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kolmivuotinen postdoc-hanke tutkii esteettisen kokemuksen ja itsetietoisuuden suhdetta nykyfenomenologian ja mielenfilosofian valossa. Estetiikassa on 1700-luvulta lähtien toistuvasti esitetty, että esteettiseen kokemukseen liittyy olennaisesti erikoinen itsensä unohtamisen kokemus, jossa kokija kadottaa käsityksensä itsestään kokemuksen subjektina. Teoria haastaa mielenfilosofiassa, kognitiotieteessä ja psykologiassa nykyisin yleisesti hyväksytyn näkemyksen, jonka mukaan tietoinen kokemus on aina vähintään implisiittisesti itsetietoista. Hanke tarkastelee, miten nämä kaksi keskenään ristiriitaista teoriaa sopivat yhteen. Onko estetiikassa usein kuvatun uppoutumiskokemuksen luonne käsitetty väärin, vai onko siinä todella kyse muutoksesta itsetietoisuudessa? Haastaako esteettisen itsensä unohtamisen teoria nykymielenfilosofian käsitykset itsetietoisuuden rakenteesta ja rajoista? Hankkeen tavoitteena on esitellä ensimmäinen systemaattinen analyysi esteettisestä itsensä unohtamisen kokemuksesta uusimman itsetietoisuustutkimuksen valossa. Tutkimus selventää esteettisen kokemuksen ja viime vuosina paljon keskustelua herättäneen ”minimaalisen itseyden” teorian suhdetta, tarkastelee kokemuksen jatkuvuuden ongelmaa esteettisessä uppoutumisessa sekä kehittää epäsuoran fenomenologian metodia uppoutumiskokemuksen kaltaisten kokemusten kuvauksessa. Ennen kaikkea tutkimus valottaa esteettisen kokemuksen merkitystä nykyisessä itsetietoisuutta käsittelevässä keskustelussa.