MSc, HuK Hynninen Meri Katariina

80750 €

Ääntelyn tutkimus keinona ymmärtää miekkavalaiden tietoisuutta, tuntoisuutta, ajattelua sekä tunteita

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Väitöskirjani tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä miekkavalaiden kognitiosta ja siitä mitä ne tuntevat, tarkastelemalla näiden eläinten ääniä niiden luonnollisessa kontekstissa. Väitöskirjassani tutkin miekkavalaiden ääniä ja äänenkäyttöä, ja erityisesti sitä, mitä johtopäätöksiä näiden eläinten kokemusmaailmasta ja kognitiivisista kyvyistä voimme tehdä niiden käyttämien äänien pohjalta. Miekkavalailla on laaja repertuaari erilaisia ääniä, ja laumoilla on keskenään erilaisia “murteita”. Ne myös tekevät pienemmistä äänellisistä elementeistä monipuolisia ja erilaisia yhdistelmiä. Poikaset oppivat kommunikoimaan kuuntelemalla ja imitoimalla ensisijaisesti äitiään, mutta myös muita samassa laumassa eläviä sukulaisia, ja uusia ääniä opitaan myös aikuisiällä. Kielen on perinteisesti ajateltu olevan ainutlaatuinen vain ihmisillä oleva kyky. Tutkin väitöskirjassani sitä, miten miekkavalaiden äänenkäyttö eroaa ihmisen kielestä ja missä määrin näiden eläinten äänenkäyttöä voitaisiin oikeutetusti ja ei-metaforisesti kutsua kielelliseksi, vaikka se eroaisikin kielitieteilijöiden kielelle antamista määritelmistä. Paljon siitä mitä ihmisen tiedetään tuntevan ja ajattelevan päätellään kielestä. Onko tämä keino lainkaan käytettävissämme eläinten kognition ja kokemusmaailman tutkimiseen? Miekkavalat ovat älykkäitä ja sosiaalisia eläimiä, joille on kehittynyt hienostunut ja rakenteellisesti monimutkainen, ääneen perustuva kommunikaatiojärjestelmä, mutta niiden kognitiivisista kykyjä, tunteita, sekä niiden tuottamien äänten merkityksiä ja käyttötarkoituksia ymmärretään toistaiseksi vasta hyvin vähän. Tutkimalla äänten kontekstia, ottamalla huomioon ympäristön, eläinten käytöksen, sekä ymmärtämällä äänten rakenteellisia ja semanttisia ominaisuuksia sekä niiden merkityksiä miekkavalaiden päivittäisessä elämässä ja pitkällä aikavälillä, voimme tehdä perusteltuja päätelmiä niiden kognitiosta ja kokemusmaailmasta. Saatamme jopa löytää syyn pitää ääniä kielellisinä.