Tapahtumat

Ekologinen kompensaatio – Viherpesua vai pesunkestävää vihreyttä

09.06.2017

Tieteellisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia näkökulmia luontoarvojen korvaamiseen
Photo: Aleksi Poutanen

Koneen Säätiö järjestää kaksipäiväisen tapahtuman, jonka tavoitteena on pureutua ekologisten kompensaatioiden maailmaan useamman tieteenalan ja taiteen yhteistyöllä. Tilaisuudessa yhdistetään yhteiskunnan, ekologian, taloustieteen ja kirjallisuuden tutkimuksen sekä taiteen näkökulmia. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Biodiversity Now! -hankkeen ja Suomen Habitaattipankin sekä Ympäristötiedon Foorumin kanssa.

Valtateiden ja tekoaltaiden rakentamisella, kaivoksen perustamisella ja jopa omakotitalon rakentamisella on suoria haitallisia vaikutuksia muiden lajien elinympäristöön. Luonnonvarojen hyödyntäminen esimerkiksi puuta korjaamalla heikentää ympäristön tilaa, mutta heikentäviä toimia on perinteisesti arvotettu yksittäisen ihmisen, yhteiskunnan tai talouden kannalta. Valtioiden BKT on edelleen vahvasti kytkeytynyt luonnonvarojen hyödyntämiseen. Samaan aikaan on kuitenkin herännyt tietoisuus siitä, että ihmiskunta on täysin riippuvainen toimivista ekosysteemeistä. Kansainvälisesti keskustellaan, miten kaikessa ihmiskunnan toiminnassa voitaisiin lakata heikentämästä ympäristön tilaa.  Jo käytössä olevien luonnonsuojelutoimenpiteiden lisäksi tarvitaan uusia keinoja. Yksi mahdollisuus ovat ekologiset kompensaatiot, joilla jonkin elinympäristön hävittäminen tai heikentäminen voidaan korvata kunnostamalla toisaalla vastaavia elinympäristöjä. Tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen.

Onko yhteiskunta valmis hyväksymään taloudellisia kustannuksia ympäristön heikentymisen pysäyttämiseksi? Estääkö ekologinen idealismi kompensaatioiden laajamittaisen käyttöönoton? Tunnemmeko kaikki kompensaatioon liittyvät ekologiset ominaisuudet? Vastaako poliittinen retoriikka ekologisia reunaehtoja ja tosiasioita? Kuinka luonnosta puhutaan politiikassa, entä tieteellisessä tai kaunokirjallisuudessa? Herättävätkö kirjallisuuden apokalyptiset sävyt aktivismia vai epätoivoa? Voiko ekokriittinen lähestymistapa tuottaa aihepiiristä terävän analyysin, jolla ihmisiä voidaan herättää ajattelemaan?

Koneen Säätiön perimmäisenä tavoitteena on parantaa maailmaa, mutta senkin toimintatavat lisäävät ympäristön kuormitusta. Osana omaa ympäristövastuullisuuttaan säätiö suunnittelee käynnistävänsä monialaisen rahoitushaun ekologisten kompensaatioiden aihepiiristä. Monialaisiin tutkimushankkeisiin toivotaan mukaan eri alojen tutkijoita, taiteilijoita, toimittajia, aktivisteja ja yritysten edustajia. Seminaari pohjustaa syksyllä 2017 järjestettävää teemahakua.

Tapahtuman ensimmäisenä päivänä eli perjantaina 9.6. järjestetään Turussa kaikille avoin monialainen seminaari. Osa puheista pidetään englanniksi. Seminaariin voi ilmoittautua 26.5. asti.

Toisena päivänä eli lauantaina 10.6. on työpajapäivä Saaren kartanolla Mynämäellä. Työpajoihin mahtuu korkeintaan 50 osallistujaa. Ilmoittautuminen työpajoihin on päättynyt ja työpajat ovat täynnä.

Taustalukemista

Lue tapahtuman teemoihin liittyvä taustalukemista täältä

#ekompi

Seminaaripäivän esitykset videoidaan ja videot on mahdollista katsoa jälkikäteen. Linkki videoihin tullaan lisäämään tälle sivulle tapahtuman jälkeen.

Puhujat, esiintyjät ja järjestäjät

 

Janne Kotiaho on ekologian professori Jyväskylän yliopistossa ja Koneen Säätiön hallituksen jäsen. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat maankäytön moniarvoinen suunnittelu, elinympäristöjen tilan arviointi ja edistäminen sekä ekologisten kompensaatioiden mahdollisuudet. Kotiaho pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.Kotiaho vetityöryhmää,joka arvioi Suomen elinympäristöjen tilaa jasen edistämistä (ELITE) jahänon parhaillaan mukana maailman elinympäristöjen tilan ja niiden edistämisen arvioinnissa YK:n alaisessa kansainvälisessäbiodiversiteettipaneelissa(IPBES).

Anthony D. Barnosky is Executive Director of Stanford University’s Jasper Ridge Biological Preserve. He has spent three decades studying past planetary changes and what they mean for understanding today’s global change. His current research focuses on extinctions and climate change. He is the author of numerous scientific articles and blog posts. His recent books examine the state of the planet today and how we can guide it toward a future we want, rather than one that inadvertently happens to us.

KaroliinaLummaaonkirjallisuuden ja ympäristöhumanismin tutkija. Tällä hetkellä hän työskentelee hankkeessa Sotkuiset maailmat: kielimateriaalit ja luontokulttuurit taiteentutkimuksessa Kotimaisen kirjallisuuden laitoksella Turun yliopistossa.Lummaaon ekokritiikin dosentti ja hän on ollut toimittamassa kokoomateoksia monitieteisestä ympäristötutkimuksesta (2012), runouden tutkimuksesta (2007, 2012) ja posthumanismista (2014).

Nina V. Nygren on luonnonsuojelupolitiikan ja -konfliktien tutkija ja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori ma. Nygren on myös Tutkimusosuuskunta Tapauksen perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja. Tapaus tekee mm. uudenlaista luonnonsuojelusuunnittelua.

Atte Moilanen on luonnonsuojelun päätösanalyysin tutkimusjohtaja Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksella. Hänen taustansa on tietojenkäsittelytieteissä, soveltavassa matematiikassa ja ekologiassa, ja hänen tutkimuksensa keskittyy spatiaalisen ekologian käsitteellisiin ja metodologisiin aiheisiin, ekologiaan pohjautuvaan maankäytön suunnitteluun sekä ekoinformatiikkaan. Moilanen on viimeisen vuosikymmenen aikana julkaissut myös useita ekologisiin kompensaatioihin liittyviä tutkimuksia.

FT Toni Lahtinen yliopisto-opettaja ja kirjallisuudentutkija Tampereenyliopistossa. Hänenpostdoc-tutkimuksensa käsittelee ympäristöllistenriskien, katastrofien ja myyttien kuvauksia suomalaisessanykykirjallisuudessa. Lahtinen on mukanaKoneen Säätiön rahoittamassatutkimushankkeessaSynkistyvät tulevaisuudenkuvat:Dystooppinenfiktionykykirjallisuudessa.

Tutkimusprofessori EevaPrimmeron politiikka-analyysit –ryhmän päällikkö Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) ja ympäristöpolitiikan dosentti Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat ympäristöpolitiikan ohjausmekanismit ja -keinot sekä toimeenpano, verkostot ja käytännöt. Hän on erikoistunut ekosysteemipalveluiden hallintaan ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen sekä kestävän metsätalouden ja luonnonvarojen käytön ohjaukseen.

Minna Pekkonen työskentelee tutkijatohtorina Ekosysteemihotelli- ja Suomen habitaattipankki -hankkeissa Suomen ympäristökeskuksessa. Hankkeita yhdistää tavoite löytää uusia keinoja ja erilaisia yhteistyön muotoja, joiden avulla voitaisiin pysäyttää luonnon monimuotoisuuden kato. Koulutukseltaan Pekkonen on ekologian ja evoluutiobiologian alalta väitellyt tohtori.

Markku Ollikainen on ympäristöekonomian professori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyvät ympäristöpolitiikan ydinteemoihin, kuten monimuotoisuuden suojelu, vesiensuojelun haasteet sekä ilmastopolitiikka. Hänen tutkimuksensa keskeisenä tavoitteena löytää ratkaisuja, joilla talouden toimintamekanismit saatetaan sopusointuun luonnon kantokyvyn kanssa. Ollikainen on Suomen Ilmastopaneelin puheenjohtaja ja toimii politiikan ja tutkimuksen saumakohdassa tehtävänään tieteeseen perustuva neuvonanto poliittisille päättäjille.

Jussi Päivinen toimii kehitysjohtajana Metsähallituksen luontopalveluissa. Hänen vastuullaan on Luontopalvelujen hankkeet, sisäinen kehittäminen ja kansainvälinen toiminta.

 

Teatteri Siperia on 2000-luvun tamperelainen ammattiteatteri. Teatteri on syntynyt halusta tehdä uutta, ajatuksia herättävää teatteria ajankohtaisista aiheista sekä halusta kehittää teatterin tekemisen tapoja. Teatteri Siperia on työskennellyt koko kymmenvuotisen toimintansa ajan kehittäen aihe- ja ryhmälähtöisiä teatterityötapoja.

Järjestäjät:
Koneen Säätiö järjestää tilaisuuden yhteistyössä Biodiversity Now! -hankkeen ja Suomen Habitaattipankin sekä Ympäristötiedon Foorumin kanssa.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Ohjelma

Perjantai 9.6. Turun konservatorion Sigyn-sali

10:00 Ilmoittautuminen, kahvia, teetä ja sämpylöitä tarjolla

10:30 Janne Kotiaho: Ekologinen kompensaatio – Viherpesua vai pesunkestävää vihreyttä?
Katso puheenvuoro videolta

10:45 Anthony Barnosky: Ecological Compensation Is Necessary To Avoid the Sixth Mass Extinction 
Katso puheenvuoro videolta

11:25 Karoliina Lummaa: Biodiversity offsets as a cultural question 
Katso puheenvuoro videolta

11:55 Minna Pekkonen: Ekosysteemihotelli – pitkäaikaista majoitusta kokonaisille ekosysteemeille
Katso puheenvuoro videolta

12:10 Lounas (omakustanteinen)

13:30 Nina Nygren: Kompensaatio ja luonnonsuojelukonfliktit
Katso puheenvuoro videolta

13:40 Teatteri Siperia: Hei, me kompensoidaan!

13:50 Eeva Primmer: Institutional conditions for biodiversity offsetting
Katso puheenvuoro videolta

14:10 Markku Ollikainen: Economic insights in ecological compensations
Katso puheenvuoro videolta

14:30 Jussi Päivinen: Valtion maiden rooli ekologisten kompensaatioiden tuottajana
Katso puheenvuoro videolta

14:40 Keskustelupaneelissa Nina Nygren, Eeva Primmer, Markku Ollikainen ja Jussi Päivinen
Katso paneelikeskustelu videolta

15:20 Kahvia, teetä ja raparperipiirakkaa

16:00 Atte Moilanen: Miksi ekologiset kompensaatiot epäonnistuvat? – Kompensaatioiden määrittämisen avainkohtia
Katso puheenvuoro videolta

16:30 Toni Lahtinen: Ekodystopiat kaunokirjallisuudessa
Katso puheenvuoro videolta

16:50–18:00 Keskustelua, loppusanat ja kuohuviiniä

 

Lauantai 10.6. Saaren kartano, Mynämäki

9:00 Bussi lähtee hotellilta

9:30-19:00 Työpajatyöskentelyä ja luontoretki sekä lounas, kahvit ja iltapala Saaren Kartanolla

19:00 Bussi lähtee Saaren kartanolta

19:40 Bussi jättää halukkaat Turun rautatieasemalle ja jatkaa sitten Helsinkiin

Työpajoissa käsitellään erilaisia kompensaatioihin liittyviä kysymyksiä monialaisesti lähestyen, esimerkiksi luontoon liittyviä arvoja, luontoarvojen menetyksiä ja korvattavuutta, kompensaatioiden sopivuutta nykyiseen sääntöjärjestelmään, tai kompensaatiokeskustelussa käytettävää kieltä ja termistöä. Työpajoissa ideoidaan monialaisia hankkeita ja lisätään yhteistyötä eri alojen tutkijoiden ja taiteilijoiden välillä.

Työpajapäivään osallistuville tarjotaan hotellimajoitus ja illallinen Turussa, ruokailut Saaren kartanolla sekä bussikuljetukset Saaren kartanolle ja takaisin Turkuun/Helsinkiin.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Aika ja paikka

Perjantai 9.6.2017
Sigyn-sali, Turun konservatorio
Linnankatu 60
20100 Turku
Lauantai 10.6.2017
Saaren kartano
Saaren rantatie 21
23140 Hietamäki

Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Tapahtuman satoa

Puhujien esitysdiat löydät täältä

Videot heidän puheenvuoroistaan pääset katsomaan ohjelmasta kunkin henkilön kohdalta. Videot löytyvät myös Koneen Säätiön vimeo-tililtä

Alla olevasta kuvagalleriasta voit katsoa päivän tunnelmia.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvagalleria

[flickr_set id=72157682005972192] Flickr-galleria
Aiheeseen liittyvää
Tapahtumat

2.12.2021

Apurahamyöntöjen julkistus